„ОФИСВ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6600-C01по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпилив резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическитепоследствия от пандемията COVID-19 и е финансиранот Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Целта на проектае осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия засправяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефектза преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 истабилност на работните места.

 

Обща стойност: 10 000,00лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв.национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 04.08.2020г.и е с продължителност 3 месеца.