ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

officev.bg

 • ПРЕДМЕТ


  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Офис В ООД, гр. Добрич, ул. Независимост 12,  ЕИК 124510429, представлявано от Венелин Велев , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Officev.bg”, наричан по-долу „Officev.bg.  


 • ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: Офис В ООД 

2. Седалище и адрес на управление: ул. Независимост 12 , Добрич

3. Адрес за упражняване на дейността: ул. Независимост 12 , Добрич

4. Данни за кореспонденция: гр. Добрич, Email: online@officev.bg , тел: 058/60 33 99

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 124510429 7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02/ 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG124510429


 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА OfficeV.bg


  Чл. 3. OfficeV.bg e Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://officev.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от OFFICEV.BG стоки, включително следното: 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на  OFFICEV.BG  и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с  OFFICEV.BG  чрез интерфейса на страницата на OFFICEV.BG, достъпна в Интернет; 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от OFFICEV.BG

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с OFFICEV.BG съгласно поддържаните от  OFFICEV.BG  начини за разплащане. 

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от OFFICEV.BG

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на  OFFICEV.BG  в Интернет; 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от  OFFICEV.BG  чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://officev.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние. 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя, след пълното им заплащане,на определените от него чрез интерфейса стоки. 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ETOOLS.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на  OFFICEV.BG  в Интернет. 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(5) Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на стоките. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 


 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА OFFICEV.BG


  Чл. 7(1) За да използва  OFFICEV.BG  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адресДоставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от